ઉમેદવાર ની આંધી આવી….

Please log in or register to like posts.
Article

ઉમેદવાર ની આંધી આવી,

ચૂંટણી ની સાંકળ સાંધી લાવી,

આવી ઉમેદવાર ની આંધી આવી.

અંતર માં તો એક જ આંટી, જાશુ ખરેખર અમે જ ખાંટી,

સામે મળે ત્યાં સિમત કરે છે,

પરાયા ને પણ પ્રિત કરે છે,

બહુવચન ને બાંધી લાવી, આ ઉમેદવાર ની આંધી આવી.

સૌની શાંતિ થી સાંકળ ખખડાવી,

વિનંતી જાણે લીધાં સમજાવી,

અરે કુસંપ ની આ કાંધી આવી,

આ ઉમેદવાર ની આંધી આવી.

પક્ષવાળા ને પાંખો આવી,

અપક્ષવાળા ને આંખો આવી,

બાપુ કહે છે હવે , બફાયેલુ આ ફરી રાંધી લાવી,

આ ઉમેદવાર ની આંધી આવી.

 

 

– અશ્ચિન કલસરીયા

(બાપુ)

Advertisements

Comments

comments